Home

Galeria Żivkowa  -  IVAYLART  powstała w 2009 roku.

W Galerii Żivkowa przez lata działalności wystawiałam prace mojego autorstwa jak również prezentowałam twórczość innych artystów, a poprzez współpracę z Bułgarskim Instytutem Kultury promowałam Kulturę Bułgarii w Polsce.

W siedzibie Galerii,  wśród pięknych obrazów,  rozwijały swoją kreatywność i poczucie estetyki młodzi miłośnicy sztuki.

Na stronie internetowej  IVAYLART  można oglądać, zakupić i zamówić oryginalne dzieła artystyczne. Obrazy widoczne jako niedostępne można realizować na zamówienie w podobnej wersji, po uzgodnieniu szczegółów telefonicznie lub mailowo.

Na specjalne okazje lub życzenie klienta mogą zostać wykonane dedykowane prezenty.

Wszystkie oferowane prace są wykonane ręcznie i są objęte prawami autorskimi.

Zapraszam serdecznie do korzystania z mojej strony www.ivayla.pl

 

Żivkowa Art Gallery – IVAYLART was established in 2009.

For many years Żivkowa Art Gallery was the place where I have been exhibiting my works as well as presenting the works of other artists. I have been promoting Bulgarian Culture in Poland through cooperation with the Bulgarian Cultural Institute.

Surrounded by beautiful paintings in my Gallery, young art lovers have been developing their creativity and sense of aesthetics.

On the IVAYLART website, you can browse, purchase and order genuine pieces of art. Unavailable works can be made on request in a similar version, after agreeing the details by phone or e-mail.

Bespoke gifts for special occasions are available on request.

All works are handmade and copyrighted. 

Feel free to visit www.ivayla.pl 

Ivayla Żivkowa Roszak 

"Patrzę na świat i przetwarzam zaobserwowaną rzeczywistość na swój sposób wyrażając w dziełach subiektywny punkt widzenia. Każdy mój obraz jest fragmentem mojej duszy, odzwierciedleniem myśli i przeżyć wyzwolonych pod wpływem doznanych bodźców. W każdej z moich prac jest energia, którą chcę przekazać, żeby obudzić wrażliwość, wyobraźnię i odsłonić te  warstwy świadomości, które jeszcze nie zostały dotknięte. Tworzenie pomaga mi zrozumieć siebie, wspiera w poszukiwaniu harmonii i równowagi, czyni szczęśliwą, kiedy mogę dzielić swoje doświadczenia z drugim człowiekiem. Każdy nowy etap mojej życiowej podróży daje początek nowej serii obrazów. Tak powstały cykle: „Anioły” (2001), „Portret kobiety”, „Małe opowieści” (2004), „Sen” (2009), „Przebudzenie” (2012), „Portret kobiety” (2015), „Małe opowieści – podróże” (2016), „Małe opowieści – balans” (2017) i „Metamorfozy” (2018).  Symbolizują one kolejne stadia mojego rozwoju jako artysty, twórcy i człowieka, a każdy z nich niesie metaforyczny przekaz, który oddziałuje bez słów i inspiruje mnie do „Nowych Podróży".

 

"I perceive the world and I translate the reality in my own way expressing a subjective point of view in my works. Each piece of my painting is a piece of my soul, a reflection of thoughts and experiences released on the spur of the moment. In each of my works there is energy that I want to relay, to awake sensitivity, imagination and reveal those layers of consciousness that have not yet been touched. The act of creation helps me understand myself, supports me in search for harmony and balance, makes me happy when I can share my experiences with other people. Each new stage of my life journey is a beginning of new story. This is how the series "Angels" (2001), "Portrait of a Woman", "Little Stories" (2004), "Dream" (2009), "Awakening" (2012), "Portrait of a Woman" (2015), "Little Stories - Travels" (2016), "Little Stories - Balance" (2017) and "Metamorphoses" (2018) were created. All of them symbolize the next stages of my growth as an artist, creator and human, and each of them carries a metaphorical message that works without words and inspires me to the New Adventures."Ivayla Żivkowa Roszak urodzona jest w Sofii, gdzie uzyskała tytuł artysty i wykształcenie w dziedzinie tkaniny artystycznej oraz projektowania ubiorów. Od 1996 roku mieszka w Polsce. Maluje obrazy, tworzy rzeźby ceramiczne, tkaniny artystyczne, unikatowe ubiory i przedmioty dekoracyjne oraz aranżuje wnętrza. Zajmuje się także edukacją artystyczną. W swojej twórczości koncentruje się na analizie duchowej sfery ludzkiej egzystencji. Jest autorką  40 wystaw indywidualnych, mi.n.: w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Galerii Serdika Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Galerii BWA „Zamek Książ” w Wałbrzychu, Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach, Galerii „Marszand” i Galerii „Stare Bojary” w Białymstoku, Galerii „Triada” w Gdańsku, Instytucie Polskim w Sofii, Galerii „Arty Cube” w Wilnie, Galerii „Leonardo” w Kazimierzu Dolnym, salonach „Kler” i innych galeriach. Organizowała także pokazy unikatowych ubiorów swojego autorstwa oraz brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą.

Ivayla was born in Sofia, where she received education in the field of artistic fabric and garment design. Since 1996 she lives in Poland where she paints, creates ceramics, artistic fabrics, unique garments. She also focuses on arts education and interior design. In her work, Ivayla concentrates on human spirituality. She is the author of over 40 individual exhibitions, e.g. at the Contemporary Art Gallery of the North-Masovian Museum in Łomża, the Serdik Gallery of the Bulgarian Institute of Culture in Warsaw, BWA "Zamek Książ" Gallery in Wałbrzych, Skierniewice Town Culture Gallery, "Marszand" Gallery and " Stare Bojary " Gallery in Bialystok, " Triada " Gallery in Gdansk, Polish Institute in Sofia, “Arty Cube” Gallery in Vilnius, “Leonardo” Gallery in Kazimierz Dolny, "Kler" showrooms and other. She also organized shows of her unique garments and took part in numerous group exhibitions in Poland and the abroad.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl